Φεβρουάριος 06 2017 0Comment

Απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. έγκρισης επέκτασης του ΣΣΕΔ στην Π.Ε. Καστοριάς.

Απο την εταιρεία ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ δημοσιεύεται η υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 175 στις 27-01-2017 απόφαση του ΕΟΑΝ( Εθνικού οργανισμού Ανακύκλωσης), η οποία προβλέπει την επέκταση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης( Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων( Α.Ε.Κ.Κ) <<Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.>> ΑΝΑΚΕΜ στη γεωγραφική ενότητα Καστοριάς, με επίσημο πλέον συνεργάτη του την εταιρεία ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ.(ΑΔΑ ΨΝΕΒ46Ψ8Ο-Ε0Σ)

Με τη συγκεκριμμένη απόφαση, είναι πλέον υποχρεωτική βάσει της  Ευρωπαϊκής και εθνικής Νομοθεσίας η Εναλλακτική Διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. (Αποβλήτων Εσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) που παράγονται είτε απο Δημόσια είτε απο Ιδιωτικά έργα με στόχο  την εξαλείψη  της ποσότητας των ΑΕΚΚ που απορρίπτονται παράνομα στο φυσικό περιβάλλον της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της οργανωμένης διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. (Παράδοση-διαλλογή-Ανακύκλωση-Υγειονομική ταφή) στην περιοχή του Ν. Καστοριάς στην ΑΝΑΚΕΜ . Στη συνέχεια στόχος είναι να διοχετεύθούν  στην αγορά τα διαλλογισμένα ή ανακυκλωμένα πλέον υλικά( αδρανή-μέταλλα-γυαλί κ.λ.π.) . Η επίτευξη των στόχων αυτών θα συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Write a Reply or Comment