ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργοστάσιο 3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Όραμα της ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε είναι :

 • Η συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις για την λειτουργία της, την προστασία του περιβάλλοντος, την Υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
 • Η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών
 • Η ύπαρξη μόνο ευχαριστημένων πελατών
 • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Η διάχυση και εμπέδωση της φιλοσοφίας Ποιότητας, Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας

Για την υλοποίηση του οράματός μας, έχουμε θέσει, παρακολουθούμε και ανασκοπούμε ,τους παρακάτω αντικειμενικούς σκοπούς, για την γενικότερη πορεία της εταιρείας μας :

 1. Συνεχής επιτυχημένη λειτουργία της επιχείρησης
 2. Ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης
 3. Κερδοφόρος λειτουργία για την απόσβεση του επενδυμένου κεφαλαίου
 4. Σεβασμός στο περιβάλλον – Αειφόρος ανάπτυξη
 5. Τήρηση μέτρων ασφαλείας και χρήση κατάλληλων μέτρων προστασίας

Η επίτευξη των αντικειμενικών αυτών σκοπών πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα από ενέργειες όπως:

 • Επιχειρηματικό σχεδιασμό μακρόχρονης λειτουργίας της επιχείρησης
 • Άριστη οργάνωση της επιχείρησης, που θα έχει ως συνέπεια τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων
 • Ανταγωνιστική λειτουργία της επιχείρησης σε σχέση με το επιχειρηματικό της περιβάλλον
 • Επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας στην εργασία.
 • Μείωση απορριμμάτων , κατανάλωση νερού και ενέργειας

Προκειμένου να επιτύχουμε τους παραπάνω σκοπούς :

 • Αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε Ενιαίο Σύστημα (ΕΣ) σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των προτύπων: ISO 9001:2015 για την Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 14001:2015 για την Διαχείριση Περιβάλλοντος, YAE OHSAS 18001:2008 για την Ασφάλεια στην Εργασία. ΕΝ 13108-1 για Ασφαλτικό σκυρόδεμα για οδούς και άλλες περιοχές οχημάτων που οδηγεί στη σήμανση των προϊόντων μας με το σήμα CE
 • Δεσμευόμαστε για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΕΣ μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων, της ετήσιας ανασκόπησης από τη Διοίκηση και την ικανοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων.
 • Καθιστούμε κατανοητή την πολιτική μας για την ποιότητα εντός της εταιρείας μέσω της διαρκούς και συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού και ενημέρωσής του σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας στην εργασία.
 • Εξουσιοδοτούμε το προσωπικό να τηρεί τις διαδικασίες του ΕΣ που το αφορούν.
 • Ορίζουμε Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας για την παρακολούθηση της εφαρμογής.
 • Κοινοποιούμε της παρούσα πολιτική και ενημερώνουμε για τις απαιτήσεις των συστημάτων που εφαρμόζουμε σε όλους τους συνεργάτες της εταιρείας μας (προμηθευτές, υπεργολάβους κ.λ.π)

 

Όλο το προσωπικό έχει την πλήρη υποστήριξή μας στην εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΣ της εταιρείας μας.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Write a Reply or Comment