Παρουσίαση

Παρουσίαση

Η ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου  (2ης) τάξης για έργα Οδοποιίας,  Υδραυλικών, Οικοδομικών και Α2 πτυχίο για Λιμενικά έργα  .

Η ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. είναι στελεχωμένη από έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και μηχανοργάνωση με στόχο  την επιτυχή  κατασκευή οποιουδήποτε δημοσίου-ιδιωτικού έργου της ανατεθεί.

Τα έργα και τα προϊόντα μας παραδίδονται στους πελάτες μας όπως ακριβώς προβλέπεται στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Η εταιρεία μας παραδίδει τα έργα που έχει αναλάβει ολοκληρωμένα και μετά από τελικό έλεγχο των στελεχών της. Η παραλαβή και παράδοση των έργων πραγματοποιείται από την επιτροπή παραλαβής του πελάτη και του Υπεύθυνου Μηχανικού του έργου από πλευράς της εταιρίας μας.

Μετράει τουλάχιστο 40 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των μελετών και των κατασκευών, με εξειδίκευση στους παρακάτω τομείς:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.ΜΕΛΕΤΕΣ Α. Τοπογραφικές (Αποτυπώσεις-οριοθετήσεις-μεταβιβάσεις).

Β. Οικοδομικές (κατοικίες-βιοτεχνίες-αγροτικά)

Γ. Έργων (οδοποιίας-υδραυλικά)

Δ. Επενδυτικά σχέδια (πρωτογενούς-δευτερογενούς-τριτογενούςς τομέα)

Ε. Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διοίκηση έργων (project manager)

2.Κατασκευές Α. Έργα οδοποιίας (χωματουργικά-τεχνικά-οδοστρωσία-ασφαλτικά κλπ.)

Β. Έργα  υδραυλικά (υδρεύσεις-αποχετεύσεις-αποστραγγίσεις κλπ)

Γ. Έργα οικοδομικά (κατοικίες-βιοτεχνίες-βιομηχανίες-αγροτικά-κτηνοτροφικά).

 

3. Παραγόμενα υλικά Α. Αδρανή (άμμος-ρυζάκι-γαρμπίλι-χαλίκι-σκύρο-θραυστό-3Α-αμμοχάλικο)

Β. Ασφαλτόμιγμα (ΑΣ10-ΑΣ12,50-ΑΣ 20—ΑΣ31,50-αντιολισθηρό ΑΣ12,50 Τύπος ΙΙ)

Γ. Έγχρωμα ασφαλτικά οδοστρώματα

4.Ολοκληρωμένα αποτελέσματα Α. Δημόσια έργα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπως δρόμοι, υδρεύσεις, αποχετεύσεις οικισμών, κτίρια, αναπλάσεις.

Β. Ιδιωτικά έργα όπως κατοικίες, έργα περιβάλλοντος χώρου, πρασίνου, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Γ. Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων γουνοποιίας, βιοτεχνίας, αγροτικής οικονομίας μέχρι τελικής λειτουργίας τους.