Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική μας είναι η ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών μας μέσω της πρόληψης σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών της επιχείρησης και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας το οποίο εφαρμόζει  η εταιρεία μας με σκοπό την βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων καθώς και των διαδικασιών εκτέλεσης  των έργων που αναλαμβάνει. Τα προϊόντα και έργα της Εταιρείας οφείλουν να πληρούν όλες τις απατήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί ή εκφράζονται μέσω συγκεκριμένων προτύπων ή/και συμβάσεων.

Όλα τα έργα μας παράγονται στο χρονοδιάγραμμα που απαιτούν οι συμβάσεις καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις τους βάσει συμβάσεων με τον πελάτη, τόσο από θέμα παραγωγικότητας, όσο και από θέμα ποιότητας και ασφάλειας. Όλα τα αρχεία ποιοτικών ελέγχων και ελέγχου απόδοσης των διεργασιών του έργου, είναι στην διάθεση των αρμοδίων αρχών καθώς και των Πελατών μας, όταν αυτό περιγράφεται στις απαιτήσεις της σύμβασης.

Η επιχείρηση σε όλα τα στάδια παραγωγής και εξυπηρέτησης τηρεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές(είτε αυτές είναι απόρροια νομοθετικών απαιτήσεων, απαιτήσεων βάση συμβάσεων με τον πελάτη ή προδιαγραφές οι οποίες καλύπτουν τα παραπάνω και θέτονται από την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας).

Συγκεκριμένα:

  • H παραγωγή των ασφαλτομιγμάτων στηρίζεται στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και στα Σχέδια Ποιότητας της Επιχείρησης.
  • Σε κάθε έργο που αναλαμβάνει η επιχείρηση εφαρμόζεται συγκεκριμένο Σχέδιο Ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της σύμβασης, την φύση των εργασιών, τις αρχές της επιστήμης και τέχνης, την εμπειρία των Στελεχών και εργαζομένων της επιχείρησης.
  • Σε κάθε έργο αλλά και στο σύνολο της επιχείρησης έχουν θεσπιστεί αντικειμενικοί στόχοι προς επίτευξη, καθώς επίσης και συγκεκριμένοι δείκτες οι οποίοι παρακολουθούνται με συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της συνολικής λειτουργίας.

 

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέσω των τακτικών ανασκοπήσεων της παραγωγής στο σύνολο της και των έργων και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατανοώντας την αναγκαιότητα και συμβάλλοντας τα μέγιστα.

Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας εφαρμόζεται και  λειτουργεί με Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008(TUV AUSTRIA), για την παραγωγή και διάθεση των παραγόμενων προϊόντων  της (αδρανή-ασφαλτομίγματα), αλλά και για την διαδικασία κατασκευής και εγκατάστασης έργων οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών και οικοδομικών.

Με Τιμή για την ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος