Εταιρική Ευθύνη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

H ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ θεωρεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας υπεύθυνες πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές αναφορικά με:

– την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών-προϊόντων στους πελάτες της

– τον σεβασμό στο περιβάλλον και στην τοπική κοινωνία

– την αειφόρο ανάπτυξή της, προς όφελος της κοινωνίας και των εργαζομένων

Η εφαρμογή και υλοποίηση των οικονομικών στόχων, αλλά και στόχων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κοινωνία, είναι ζητήματα ισάξιας σημασίας για την εταιρεία μας.

Οι βασικοί στόχοι της περιβαλλοντικής μας πολιτικής είναι η πρόληψη και η μείωση της μόλυνσης, η συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης.

Η ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ υλοποιεί ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η Εταιρεία Σχεδιάζει και Προγραμματίζει την Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της με γνώμονα

  • Τον βαθμό ικανότητας του προσωπικού το οποίο εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα
  • Την ενημέρωση του προσωπικού για την σημασία των ενεργειών τους σε σχέση με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • Την ανάγκη εκπαίδευσης για την διασφάλιση της ικανότητας του προσωπικού το οποίο εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα.
  • Την συνεχή βελτίωση της ασφάλειας και του εργασιακού χώρου των εργαζομένων.

 

Β. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: H Εταιρεία  έχει ως βασικό της στόχο την διατήρηση του περιβάλλοντος εργασίας σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να επιδρά θετικά στην απόδοση των εργαζομένων και στην παραγωγή των προιόντων και των έργων, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την βελτίωση της λειτουργίας της Εταιρείας.

Για την δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της τα ακόλουθα:

  • Κανονισμούς ασφαλείας και χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού.
  • Απαραίτητους χώρους υγιεινής.
  • Φωτισμό, θέρμανση, εξαερισμό.
  • Καθαριότητα και περιποίηση των χώρων εργασίας.