Α) Έργα οδοποιίας (χωματουργικά-τεχνικά-οδοστρωσία κλπ)

Β) Έργα υδραυλικά (υδρεύσεις-αποχετεύσεις-αποστραγγίσεις κλπ)

Γ) Έργα οικοδομικά (κατοικίες-βιοτεχνίες-βιομηχανίες-αγροτικά-
κτηνοτροφικά)